ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BRIDGESTONE ΔΩΡΟ* ΜΕΧΡΙ 10% ΚΑΥΣΙΜΑ.

Αγοράζοντας οποιοδήποτε ελαστικό Bridgestone/Firestone παίρνετε ΔΩΡΟ* καύσιμα κίνησης Πετρολίνα, αξίας €10 ανά €100 της αξίας του ελαστικού που έχετε αγοράσει.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

 

Γιατί Bridgestone;


Γιατί να επιλέξεις ελαστικά χαμηλότερης ποιότητας με κίνδυνο την ασφάλειά σου, ενώ μπορείς να έχεις κορυφαία ποιότητα σε πολύ λογικές τιμές; Επέλεξε ελαστικά
Bridgestone σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, από τον Νο.1 κατασκευαστή ελαστικών στον κόσμο. Τα ελαστικά Bridgestone συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με απαράμιλλη ασφάλεια, άνεση, ανθεκτικότητα και ψηλές επιδόσεις.

Bridgestone. Κορυφαία ασφάλεια που συμφέρει. Σε επιλεγμένα συνεργεία σε όλη την Κύπρο. 


Για περισσότερες πληροφορίες www.bridgestone.com.cy ή στα τηλέφωνα 24 848 200, 22 612 190

                  

WITH EVERY PURCHASE OF BRIDGESTONE TYRES, GET UP TO 10% OF THE VALUE AS A GIFT* IN AUTOMOTIVE FUEL.


When purchasing any Bridgestone/Firestone tyres you receive a GIFT* in automotive fuel from Petrolina worth €10 per €100 of the value of the purchased tyres.

*Terms and conditions apply


Why Bridgestone?

Why would you settle for lower quality tyres which can put your safety at risk, when you can have outstanding quality at very a.ordable prices? Choose Bridgestone tyres, 
from the No. 1 tyre manufacturer in the world, now at truly competitive prices. Bridgestone tyres combine cutting edge technology with unprecedented safety, comfort, durability and performance.


Bridgestone. Outstanding safety and value. At selected tyre shops across Cyprus.


For more information please visit www.bridgestone.com.cy or call 24 848 200, 22 612 190

                      

ΟΡΟΙ ΚΑΙ προϋποθέσεις ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Καλοκαίρι 2019  BridgestonePetrolina»

 1. Η προωθητική ενέργεια «Καλοκαίρι 2019 BridgestonePetrolina» διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία Lefkaritis Bros Ltd (“LBL”) και Petrolina(Holdings) Public Ltd (“PHL”).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα ή εμπορικοί πελάτες της LBL.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια αποκτάται με την κάθε αγορά ελαστικών μάρκας Bridgestone και Firestone, κατηγοριών τύπου επιβατικά, 4Χ4, ημιφορτηγών (εμπορικών), που αναφέρονται στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο της LBL τα οποία προμηθεύονται από την Bridgestone Ευρώπης και εισάγονται στην Κύπρο από την LBL.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια αποκτάται μόνο με Αγορές Συμμετοχής που διενεργούνται και ολοκληρώνονται μεταξύ 1/6/2019 – 30/6/2019. Σε περίπτωση αβεβαιότητας υπερισχύει η ημερομηνία στην απόδειξη αγοράς
 5. Η προσφορά ισχύει για αγορές από την LBL ή από επιλεγμένα συνεργεία ελαστικών/συνεργάτες της LBL που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.
 6. Με κάθε αγορά ελαστικού, ο καταναλωτής θα δικαιούται ΔΩΡΟ καύσιμα κίνησης από επιλεγμένα πρατήρια Petrolina, αξίας 10 Ευρώ ανά 100 Ευρώ της αξίας των ελαστικών που έχει αγοράσει, με βάση τον επίσημο τιμοκατάλογο της LBL (Bridgestone/Firestone) και θα λαμβάνει το ΔΩΡΟ μέσω προπληρωμένης κάρτα καυσίμων Bridgestone Promo Card (Fuel Card).
 7. H Bridgestone Promo Card (Fuel Card) δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.
 8. Η προωθητική ενέργεια μπορεί να αλλάξει ή να μεταβληθούν οι όροι της με μονομερή απόφαση της LBL και χωρίς προειδοποίηση.
 9. Εκάστη Bridgestone Promo Card (Fuel Card) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την 31/12/2019. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, θα ακυρώνεται αυτόματα και δεν θα εξαργυρώνεται ούτε θα νομιμοποιεί τον κάτοχο της σε οποιοδήποτε δικαίωμα.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων καθώς και άδεια χρήσης του ονόματος ή/και εικόνα του/της συμμετέχοντα/ουσας σε κάθε προωθητική ή διαφημιστική ενέργεια που τυχόν θα διοργανώσουν οι εταιρείες LBL και PHL. Εάν κάποιος/α συμμετέχων/oυσα δεν επιθυμεί το όνομα ή η φωτογραφία του/της να δημοσιευτεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την LBL στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.bridgestone.com.cy ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 24 848200 και 22 612190.

  

TERMS AND CONDITIONS FOR THE “Summer 2019 Bridgestone – Petrolina” PROMOTION

 1. The “Summer 2019 Bridgestone – Petrolina” promotion is organised and run by Lefkaritis Bros Ltd (“LBL”) and Petrolina (Holdings) Public Ltd (“PHL”).
 2. The right to participate in the promotion, following the terms and conditions, is reserved for natural persons (individuals). Legal entities or commercial customers of LBL are not entitled to participate.
 3. Participation in this promotion is gained with every purchase Bridgestone and Firestone tyres for passenger, 4x4, or light tuck (commercial) vehicles, which are listed in the respective official price list of LBL, and which are supplied by Bridgestone Europe and are imported in Cyprus by LBL.
 4. Participation in the promotion can be acquired by Participation Purchases made and completed between 01/06/2019 - 30/06/2019. In case of uncertainty, the date on the purchase invoice prevails.
 5. The offer is valid for all purchases from LBL or from selected tyre shops/associates of LBL who are participating in the promotion.
 6. With each Participation Purchase, the consumer will be entitled to FREE automotive fuel from Petrolina service stations, which corresponds to 10 Euro per 100 Euro of the value of the tyres purchased, based on the official LBL pricelist (Bridgestone/Firestone). With each Participation Purchase, the consumer will receive the GIFT through a prepaid fuel card, the Bridgestone Promo Card.
 7. The Bridgestone Promo Card (Fuel Card) cannot be exchanged for cash and cannot be used in combination with any other offer or discount.
 8. LBL retains the right to change and/or amend the terms of the promotion through a unilateral decision by LBL and without prior notice.
 9. Each Bridgestone Promo Card (Fuel Card) can be used until 31/12/3019. After that date, it will be automatically cancelled and will not be redeemable or entitle its holder to any rights.
 10. Participation in the promotion constitutes unconditional acceptance of all terms and conditions of the promotion, as well as participation in and authorisation to use his/her name or image for any publicity or marketing activity which may be organized by LBL and PHL. If a participant does not wish for his/her name or image to appear in such publicity, he/she should contact LBL at the below contact details.

 

For more information please visit www.bridgestone.com.cy or call 24 848200 or 22 612190.