Η Lefkaritis Bros Ltd. δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο ατόμων αναφορικά με προσωπικά δεδομένα τα οποία διατίθενται στην Lefkaritis Bros Ltd για οιοδήποτε λόγο μέσω της ιστοσελίδας της («Ιστοσελίδα»). Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου») αποσκοπούν να σας διευκολύνουν να κατανοήσετε την προσέγγισή μας αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, μεταφορά και πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε στην Lefkaritis Bros Ltd μέσω της Ιστοσελίδας διασφαλίζονται και η πρόσβαση σε αυτά περιορίζεται αυστηρώς μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Lefkaritis Bros Ltd.

2. Η Lefkaritis Bros Ltd ακολουθεί μια ειδική διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξει το ιδιωτικό σας απόρρητο και θα εκσυγχρονίζει αυτή την διαδικασία συνεχώς, εφόσον προκύψουν νέες απειλές και νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες. Εντούτοις, νοείται ότι η Lefkaritis Bros Ltd δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων σας, εφόσον το διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλές. Εάν η Lefkaritis Bros Ltd απαιτεί στοιχεία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, καθίστασθε υπεύθυνοι να τα διατηρήσετε (όνομα χρήστη και κωδικό) απόρρητα. Η Lefkaritis Bros Ltd δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης, παρά μόνο όταν εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα.

3. Η Lefkaritis Bros Ltd ενδέχεται να διαβιβάσει συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με εσάς σε άλλες χώρες, πέρα από τη χώρα στην οποία τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί πρωτογενώς προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση, για σκοπούς χρήσης των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Εντούτοις, οι εν λόγω χώρες ενδέχεται να μην έχουν την ίδια νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με την χώρα στην οποία πρωταρχικώς έχετε παράσχει τα δεδομένα. Εν περιπτώσει διαβίβασης των δεδομένων σε αυτές τις χώρες, η Lefkaritis Bros Ltd θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των δεδομένων, παρόλο που δεν δύναται σαφώς να παρεμποδίσει τη χρήση ή κατάχρηση αυτών των δεδομένων από άλλους. Εσείς συμφωνείτε ρητώς με τέτοιας φύσεως διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Δια της χρήσης της Ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Lefkaritis Bros Ltd σύμφωνα με παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

5. Οι διακομιστές της Lefkaritis Bros Ltd ή διακομιστές που παρέχονται από τρίτο μέρος ενδέχεται αυτομάτως να διασύνδεουν δεδομένα αναφορικά με την επίσκεψή σας βάσει της διεύθυνσης IP. Αυτή η πληροφορία δεν δύναται να σας ταυτοποιήσει ατομικώς και ταυτοποιεί μόνο το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς ελέγχου της χρήσης.

6. Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, η Lefkaritis Bros Ltd θα καταγράψει δεδομένα μόνο ως έχει περιγραφεί στην παραπάνω παράγραφο και δεν θα συλλέξει οιαδήποτε άλλα ταυτοποιητικά προσωπικά δεδομένα από εσάς, παρά μόνο εάν προνοείται διαφορετικά. Αυτά τα ταυτοποιητικά προσωπικά δεδομένα ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν το όνομα, ηλικία, φύλο, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, διεύθυνση οικίας ή εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, επάγγελμα κτλ. Άρνηση παροχής των απαιτούμενων δεδομένων ενδέχεται να καταλήξει σε άρνηση πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή σε συγκεκριμένα μέρη της Ιστοσελίδας, ή ακόμα ενδέχεται να καταστήσει την Lefkaritis Bros Ltd ανίκανη να διαχειριστεί οιαδήποτε αίτηση ή αίτημα σας, ή ενδέχεται εναλλακτικώς, να ματαιώσει τους σκοπούς της επίσκεψής σας.

7. Δια της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και δια της εθελούσιας παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Lefkaritis Bros Ltd ενδέχεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες, να σας χρεώνει για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί, να σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Lefkaritis Bros Ltd ή ακόμα να επικοινωνήσει μαζί σας για άλλους σκοπούς. Η Lefkaritis Bros Ltd δεν διανέμει ή πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη με σκοπό να τους επιτρέψει να διαφημίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Lefkaritis Bros Ltd, συμπεριλαμβανομένων σκοπών διαχείρισης της Ιστοσελίδας, βελτίωσης της εμπειρίας της πλοήγησης εξατομικεύοντας την Ιστοσελίδα, παρέχοντας υπηρεσίες της Lefkaritis Bros Ltd και προωθώντας τα ερωτήματα και τις απόψεις/ εισηγήσεις (feedback) σας, διαφημίζοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες από την Lefkaritis Bros Ltd, τους αντιπροσώπους ή τους υποκατάστατους αντιπροσώπους, προωθώντας οιαδήποτε οφέλη που απορρέουν από ή συνδέονται με τις υπηρεσίες της Lefkaritis Bros Ltd, τη λειτουργία και υπηρεσία ερευνών, παρέχοντας επαφές και λεπτομέρειες της επιχείρησης εις απάντηση σε ερωτήματα και παράπονα, γενικές (μη διαφημιστικές) εμπορικές επικοινωνίες, ενημερωτικά και άλλες διαφημιστικής φύσεως επικοινωνίες σχετικά με την επιχείρησή μας.

8. Δύνασθε να μας ενημερώσετε καθοιονδήποτε χρόνο εάν δεν επιθυμείτε πλέον κοινοποιήσεις/ επικοινωνίες διαφημιστικής φύσεως.

9. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οιονδήποτε από τους υπαλλήλους, λειτουργούς, αντιπροσώπους, προμηθευτές, υπεργολάβους μας και/ή σε οιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας σε τέτοιο βαθμό ως είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που τίθενται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην έκταση που απαιτείται κάτι τέτοιο από τον Νόμο σε συνάρτηση με οιεσδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα έννομα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για σκοπούς πρόληψης απάτης ή μείωσης του πιστωτικού κινδύνου), στον αγοραστή (ή μελλοντικό αγοραστή) οιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου το οποίο (ή μελετούμε την πώλησή του) πωλούμε ή σε οιονδήποτε πρόσωπο, το οποίο ευλόγως πιστεύουμε ότι ενδέχεται να προσφύγει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών δεδομένων όπου, κατά την εύλογη πεποίθηση μας, τέτοιο δικαστήριο ή αρχή θα ήταν ευλόγως πιθανό να διατάξει αποκάλυψη αυτών των προσωπικών δεδομένων. Πέρα από τα όσα προνοούνται / προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου, δεν θα διαθέσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη.

10. Η Lefkaritis Bros Ltd δεν ζητά οιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας της, εκτός και αν απαιτείται από τον Νόμο. Δεδομένα τα οποία ενδέχεται να χαρακτηριστούν «ευαίσθητα» είναι επί παραδείγματι δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα αρχεία πνευματικής και σωματικής υγείας και άλλα. Παρά ταύτα, εν περιπτώσει που εσείς παρέχετε τέτοιου είδους δεδομένα, η Lefkaritis Bros Ltd αποδέχεται τη συναίνεσή σας να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά κατά τον προβλεπόμενο από τους Όρους και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου τρόπο.

11. Δύνασθε να ενημερώσετε την Lefkaritis Bros Ltd, ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλατε προηγουμένως στην Ιστοσελίδα, δεν είναι πλέον ακριβή και ως εκ τούτου αιτήστε την αφαίρεση ή τροποποίησή των. Σε τέτοια περίπτωση, η Lefkaritis Bros Ltd θα καταβάλει εύλογη προσπάθεια ικανοποίησης του αιτήματός σας.

12. Η επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και οιαδήποτε διαφορά εν σχέσει με την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους παρόντες τους Όρους και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου και στους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε περιορισμών σε αποζημιώσεις, εξαίρεσης της ευθύνης και εφαρμογής νομοθετικών διατάξεων.

13. «Cookies» (εάν υπάρχουν), είναι μικρά αρχεία τα οποία μεταφορτώνονται αυτομάτως στον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Τα cookiesχρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών αναφορικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, παραδείγματος χάρη ποια σελίδα έχετε επισκεφθεί ή ποιο πρόγραμμα πλοήγησης χρησιμοποιείτε ή ποια πλήκτρα επιλέξατε και χρησιμοποιήσατε ως μελλοντική αναφορά από το πρόγραμμα πλοήγησής σας προκειμένου να παρέχεται μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται στον δικό σας σκληρό δίσκο και δεν συλλέγουν οιαδήποτε ταυτοποιητικά προσωπικά δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα είδη των cookies ή τον τρόπο εξουδετέρωσης ή διαγραφής των, παρακαλώ όπως ανατρέξετε στα σχετικά έγγραφα του προγράμματος πλοήγησής σας.

14. Η Lefkaritis Bros Ltd ενδέχεται ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση και στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου. Οιεσδήποτε αλλαγές γίνουν θα κοινοποιούνται στην Ιστοσελίδα. Η ημερομηνία αναθεώρησης, η οποία αναγράφεται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου θα ενημερώνεται επίσης. Παρακαλώ όπως ανανεώνετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Ιδιωτικού Απορρήτου τακτικά για οιεσδήποτε αναθεωρήσεις.

15. Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ενδιαφέροντος. Εντούτοις, αφής στιγμής έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους για να αποχωρήσετε από την Ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η Lefkaritis Bros Ltd δεν κατέχει, διατηρεί ή ελέγχει αυτούς του συνδέσμους. Ως εκ τούτου, η Lefkaritis Bros Ltdδεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για την προστασία και διαφύλαξη οιωνδήποτε πληροφοριών που έχετε παράσχει κατά την επίσκεψή σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν διέπονται από αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας και να αναγνώσετε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου που τυγχάνει εφαρμογής στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

16. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τα χαρτογραφικά δεδομένα, η κυκλοφοριακή κίνηση, οι κατευθύνσεις, τα δρομολόγια, τα σημεία ενδιαφέροντος και όλο το συναφές περιεχόμενο παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς προγραμματισμού. Εσείς μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι καιρικές συνθήκες, τα κατασκευαστικά σχέδια/ έργα, το κλείσιμο δρόμων, τα οδοφράγματα ή οιοδήποτε άλλο γεγονός ενδέχεται να προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή στις οδικές συνθήκες ή κατευθύνσεις ή δρομολόγια εν σχέσει με τον εκτιθέμενο στη ιστοσελίδα χάρτη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του χάρτη κατά την κρίση σας. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, συνεπακόλουθη ή οιουδήποτε άλλου είδους απώλεια, ή ζημιά η οποία απορρέει από τη χρήση του περιεχομένου του χάρτη, κατευθύνσεις, δρομολόγια, σημεία ενδιαφέροντος ή οιεσδήποτε άλλες συναφείς πληροφορίες.

17. Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα είναι προτεινόμενες λιανικές τιμές. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

18. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να έρθετε σε επαφή / επικοινωνήσετε με τον/ την διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο info@bridgestone.com.cy.